Rättsområden

Brottmål

Advokaterna verksamma på Advokatfirman Codex åtar sig regelbundet uppdrag som offentlig- och privat försvarare. De senaste åren har byråns advokater biträtt klienter i några av de största brottmålsprocesserna i Sverige.  

Advokatfirmans jurister har långvarig erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och åtar sig regelbundet uppdrag på olika orter i landet. 

På Advokatfirman Codex åtar vi oss uppdrag som särskild företrädareoch tillvaratar barnens rätt på bästa möjliga sätt. 

Kontakta oss gärna om du behöver en: 

 • Försvarare   
 • Målsägandebiträde 
 • Särskildföreträdare för barn 
codexlaw_advokatbyrå

Certifierad hos Migrationsverket

Advokatfirman Codex har ingått en överenskommelse med Migrationsverket och blivit certifierad arbetsgivare. Detta innebär att ansökningar om arbetstillstånd som skickas in av Advokatfirman Codex har en kortare handläggningstid hos Migrationsverket.

Migrationsverket fattar beslut i kompletta ärenden inom 10 arbetsdagar vid förstagångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan.

Migrationsrätt  

Advokatfirman Codex är en av de främsta advokatfirmorna inom migrationsrätt och besitter särskild kompetens på detta rättsområde. Alltsedan advokatfirmans start har vi haft ett särskilt intresse för migrationsrättsliga frågor.  

Genom åren har advokatfirman haft ett flertal rättsfall som prövats av Migrationsöversdomstolen.  

Vidare har två av våra advokater med framgång biträtt en klient i ett uppmärksammat mål som hänsköts till EU-domstolen i Luxemburg och som senare kom att avgöras av EU-domstolens  Grande Chamber, Stora avdelningen. 

Juristerna på Advokatfirman Codex erbjuder juridisk rådgivning samt biträde avseende:

 • Asyl 
 • Förvar 
 • Ärenden om arbetstillstånd 
 • Ärenden om uppehållstillstånd som egenföretagare  
 • Uppehållstillstånd grundad på anknytning m.m. 
 • Ansökan om svenskt medborgarskap 
 • Rättsutredningar i migrationsrättsliga frågor åt företag och privatpersoner 
 •  

Familjerätt 

Advokatfirmans jurister har genom årenbiträtt ett stort antal klienter i familjerättsliga mål.Flera av dessa mål har varit mycket omfattande och komplicerade. Med sin spetskompetens har juristerna på advokatfirmantillvaratagit sina klienters intressen på bästa möjliga vis.  

 På advokatfirman åtar viossärenden avseende: 

 • Vårdnad om barn 
 • Barnens boende  
 • Umgängesrätt  
 • Kvarsittanderätt  
 • Uppdrag som god man i ovannämnda rättsliga ärenden 
 • Upprättandeaväktenskapsförord  
 • Upprättande av samboavtal 
 • Rättsutredningari frågor rörande vårdnad, boende samt umgänge med barn 
codexlaw_advokatbyrå
codexlaw_advokatbyrå

Socialrätt – LVU, LVM, LPT, LRV 

I syfte att minimera risken för att någon ska skada sig själv eller på annat sätt fara illa, kan det i vissa fall beslutas om lagtvingande vård. Om du eller någon i din närhet behöver hjälp med ärenden som rör tvångsvård, kontakta AdvokatfirmanCodex. 

 Juristerna på advokatfirman åtar sig ärenden avseende: 

 • LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) 
 • LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) 
 • LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) 
 • LRV (lag om rättspsykiatrisk vård)

Internationell privaträtt 

Bortförande av barn/kvarhållande av barn 

Det kan uppstå situationer där en av föräldrarna för bort det gemensamma barnet antingen från Sverige till ett annat landeller från ett annat land till Sverige. I andra fall kan ett barn kvarhållas i Sverige efter ett avslutat umgänge eller kvarhållas i ett annat land efter ett avslutat umgänge utomlands. Vid dessa ärenden finns det möjlighet för en förälder att begära att barnet återförtill barnets hemland med stöd avbland annat 1980 års Haagkonvention om olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn. Även om barnet bortförs eller kvarhålls i ett land som inte har tillträtt konventionen, finns möjligheten att på annat sätt driva en process om att återfå barnet till Sverige.  

Advokat Ilhan Aydin har mångårig erfarenhet vad gäller ärenden om bortförda eller kvarhållna barn. Han anlitas regelbundet i dessa, oftast komplexa, ärenden och har genom åren framgångsrikt hjälpt många föräldrar med att få hem sina bortförda eller kvarhållna barn.  

Rättshjälp & Rättsskydd

Vi förmedlar rättshjälp och rättsskyddVi åtar oss uppdrag från hela landet 

codexlaw_advokatbyrå

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Tvister som rör tjänster som advokatbyrån tillhandahållit konsument kan prövas i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Om en klient som är konsument är missnöjd med den tjänst som advokaten tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om klienten inte har kontaktat advokaten för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa denna. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte redan handläggs eller redan är avgjord av domstol.

Om ett ärende inletts hos advokatens försäkringsgivare måste frågan lösas inom ramen för försäkringsavtalet innan konsumenten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden. Ett försäkringsärende blir således att anse som en del av den lösning i samförstånd som ska avslutas, innan ett ärende kan initieras hos Konsumenttvistnämnden. Om ett ärende trots detta inkommer till Konsumenttvistnämnden kommer nämnden att förklara detta vilande till dess att försäkringsfrågan är avgjord.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd åligger det advokaten att upplysa klienten om möjligheten att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Till detta kommer att en advokat är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Postadress:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

codexlaw_advokatbyrå

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.